PR_111

Ove smjernice temelje se na zakonskim obvezama i pratećim propisima: Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 105/95, Zakonu o gradnji (NN 175/03, 100/04), Zakonu o zaštiti od požara NN 58/93, Zakonu o energiji NN 68/01, Zakonu o tržištu plina NN 68/01, Pravilniku o distribuciji plina (NN 104/02, 97/03) te normama koje definiraju pravila struke, a koja su daljnja nadopuna zakonske regulative u smislu tehničke prakse koju čine međunarodne, nacionalne i strukovne norme, smjernice, radni listovi, te druge norme i upute za rad poduzeća.

Članak 22. Pravilnika o distribuciji plina NN 104/02 nalaže distributeru plina da osigura  zaštitu od požara i eksplozija na distribucijskom sustavu plinovoda, te mu istovremeno članak 4. točka 3. daje obvezu da radove može povjeriti samo pravnim i fizičkim osobama registriranim i ovlaštenim za te djelatnosti. Istovremeno članak 27., točka 3. obvezuje kupca plina da radove na izgradnji i održavanju svojih plinskih instalacija povjeri pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj i ovlaštenoj za obavljanje ovih radova.

Sve ovo zahtjeva od distributera plina  da  na svom distribucijskom sustavu osigura nepristranu i transparentnu suradnju sa svim sudionicima, koji sudjeluju u lancu sigurne i pouzdane opskrbe plinom krajnjih potrošača. Svi oni koji utječu ili mogu utjecati na sigurnu i pouzdanu uporabu plina, a time i na povjerenje potrošača u plin kao energent, dužni su ne samo zbog zakonskih obaveza već i zbog vlastitog poslovnog interesa težiti poštivanju pravila struke, čija je svrha osiguranje sigurnosti ljudi, imovine i okoline.

Istovremeno, u procesu prilagođavanja zahtjevima Europske Unije, Republika Hrvatska mora uskladiti veliki broj zakona i propisa, kako bi ispunila temeljne zahtjeve za uklanjanje zapreka trgovini i kako bi se omogućilo slobodno kretanje roba i usluga. Pri tome se tehničko usklađivanje i uspostava tehničke infrastrukture (sustava normizacije, mjeriteljstva, ovlašćivanja i ocijene sukladnosti), zbog svog obima i složenosti, smatra jednim od  najzahtjevnijih područja usklađivanja. Strukovne norme ili pravila struke pri tome su nezaobilazan element usklađivanja, koji u skladu sa zakonskom regulativom daju detaljniju tehničku razradu, poglavito u područjima za koje ne postoje usklađene međunarodne ili pak nacionalne norme. U  područjima u kojima i postoje ove norme, u zemljama s razvijenom tehničkom kulturom, čak i u tim slučajevima strukovne norme ostaju i dalje nezaobilazni dio tehničke regulative. Pravila struke dana u pravilnicima HSUP – P 600 i HSUP- P 601.111, temeljna su takva pravila u RH za izvođenje radova izgradnje, održavanja, popravaka, te ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija kojih se je, u tu svrhu, nužno pridržavati.

Ovim smjernicama ne ograničava se mogućnost tržišnog natjecanja bilo kojeg sudionika na tržištu. Smjernice predstavljaju izraz stručne prakse o tome, kako na današnjem nivou znanja i tehnike trebaju biti uređeni odnosi između distributera plina, ovlaštenih izvođača i plinoinstalatera, ovlaštenih servisera i ovlaštenih dimnjačara na nekom distributivnom području, a da pri tom ni jedan od sudionika ne bude diskriminiran.

Smjernice je izradila Radna grupa za izradu tehničkih pravila HSUP-a imenovana od strane Upravnog odbora u sastavu:

voditelj:
Fikret Nasić, dipl. ing, Gradska plinara Zagreb, Zagreb

zamjenik voditelja:
Srećko Ezgeta, dipl. ing, Elektrometal d.d, Bjelovar

član:
Roman Svetec, dipl. ing, Termoplin d.d, Varaždin
Vladimir Kostel, dipl. ing, Međimurje plin d.d, Čakovec
Zoran Pul, dipl. ing, HEP Plin d.o.o, Osijek
Krešimir Picek, dipl. ing, MUP RH
Josip Friščić, dipl. ing, HSUP

tajnik:
Đuro Zatezalo stroj. tehničar, Gradska plinara Zagreb

koordinator radne grupe:
Ivan Topolnjak ing.stroj., Termoplin d.d. Varaždin.

Pri izradi ovih Smjernica korištena su sva dosadašnja iskustva iz prakse, načini na koji su ovi odnosi uređeni na distribucijskim područjima distributera plina u Hrvatskoj, te strana iskustva i regulativa iz ovog područja.

Vjerujemo da su ove Smjernice, kao izraz pravila struke, još jedan korak prema unapređenju poslovanja, sigurnosti ljudi, imovine i okoline, te da će njihova primjena dovesti do povećanja stručnosti i odgovornosti svih koji imaju utjecaja na sigurnu i pouzdanu opskrbu krajnjih potrošača plinom.