Pravne osobe

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Članovi Udruge mogu biti redoviti, pokrovitelji ili podupiratelji, te počasni.
Redovitim članom može biti svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske u smislu drugog  stavka čl. 2. ovog Statuta, koji podnese pismeni zahtjev za učlanjenje, koji se pridržava Statuta i ostalih akata Udruge, ispunjava preuzete obveze te redovito plaća članarinu. Članarinu određuje Upravni odbor, na temelju financijskog proračuna za određeno razdoblje i programa rada.
Članom pokroviteljem, odnosno podupirateljem, može postati trgovačko društvo  plinske djelatnosti, znanstvena ili obrazovna ustanova, te strukovna organizacija ili druga pravna osoba, (u smislu trećeg stavka, čl. 2. ovog Statuta), koja nalazi svoj interes u programu Udruge, te aktivnom sudjelovanju u njenom radu. Aktivno sudjelovanje u radu Udruge pokrovitelji i podupiratelji ostvaruju preko svojih stalnih predstavnika (zastupnika).
Status članova pokrovitelja, odnosno podupiratelja, regulira se posebnim pravilnikom, koji na prijedlog predsjednika donosi Upravni odbor.
Počasni članovi su pravne ili fizičke osobe, kojima Udruga dodjeljuje takav status zbog izuzetnih rezultata u promicanju i ostvarivanju ideja, ciljeva i zadataka Udruge odnosno zasluga za Udrugu ili struku. O imenovanju počasnih članova odlučuje Skupština. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

 

Redoviti članovi Udruge imaju prava i obveze:

 • raditi na podizanju i čuvanju ugleda Udruge,
 • sudjelovati u aktivnostima Udruge,
 • izvršavati preuzete obveze,
 • poštivati Statut i druge akte Udruge,
 • birati i biti izabran u upravna tijela Udruge,
 • uz ispunjavanje određenih stručnih uvjeta, predstavljati Udrugu u nacionalnim i međunarodnim  stručnim organizacijama,
 • redovito plaćati članarinu

 

Članovi pokrovitelji odnosno podupiratelje imaju pravo i obvezu:

 • kao svoje opunomoćenike, u radna tijela Udruge imenovati eminentne i kompetentne stručnjake,
 • preko njih birati i biti izabrani u upravna tijela Udruge,
 • poštivati Statut i druge akte Udruge,
 • pomagati aktivnosti Udruge i s njom surađivati,
 • koristiti usluge koje im Udruga može pružiti,
 • kroz Udrugu rješavati zajedničke probleme struke nastale iz djelovanja zakonodavno izvršne vlasti (npr. cijene, propisi i sl.), rješavati sporove s drugim članovima (arbitraža) i dr.,
 • redovito i pravovremeno uplaćivati članarinu i podmirivati druge financijske obveze prema Udruzi.

 

Prestanak članstva u Udruzi nastupa:

 • istupanjem po vlastitoj želji,
 • isključenjem zbog nepoštivanja Statuta, pravilnika i dogovora (disciplinska mjera),

 

Odluku o prestanku članstva, temeljem disciplinske mjere, donosi Upravni odbor na prijedlog Časnog suda. Žalba na odluku Upravnog odbora podnosi se Skupštini Udruženja u roku od 30 dana od dana primitka odluke.
Odluku o isključenju iz Udruge zbog neplaćanja članarine donosi Upravni odbor. Na ovu odluku nema prava žalbe.