Fizičke osobe

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Članovi Udruge mogu biti redoviti ili počasni.
Redovitim članom može biti svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske u smislu drugog  stavka čl. 2. ovog Statuta, koji podnese pismeni zahtjev za učlanjenje, koji se pridržava Statuta i ostalih akata Udruge, ispunjava preuzete obveze te redovito plaća članarinu. Članarinu određuje Upravni odbor, na temelju financijskog proračuna za određeno razdoblje i programa rada.
Počasni članovi su pravne ili fizičke osobe, kojima Udruga dodjeljuje takav status zbog izuzetnih rezultata u promicanju i ostvarivanju ideja, ciljeva i zadataka Udruge odnosno zasluga za Udrugu ili struku. O imenovanju počasnih članova odlučuje Skupština. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

 

ZA PRISTUP UČLANJENJU MOLIMO POSLUŽITE SE PLAVIM IZBORNIKOM S LIJEVE STRANE.

 

Redoviti članovi Udruge imaju prava i obveze:

  • raditi na podizanju i čuvanju ugleda Udruge,
  • sudjelovati u aktivnostima Udruge,
  • izvršavati preuzete obveze,
  • poštivati Statut i druge akte Udruge,
  • birati i biti izabran u upravna tijela Udruge,
  • uz ispunjavanje određenih stručnih uvjeta, predstavljati Udrugu u nacionalnim i međunarodnim  stručnim organizacijama,
  • redovito plaćati članarinu

 

Prestanak članstva u Udruzi nastupa:

  • istupanjem po vlastitoj želji,
  • isključenjem zbog nepoštivanja Statuta, pravilnika i dogovora (disciplinska mjera),

 

Odluku o prestanku članstva, temeljem disciplinske mjere, donosi Upravni odbor na prijedlog Časnog suda. Žalba na odluku Upravnog odbora podnosi se Skupštini Udruženja u roku od 30 dana od dana primitka odluke.
Odluku o isključenju iz Udruge zbog neplaćanja članarine donosi Upravni odbor. Na ovu odluku nema prava žalbe.

 

PRIJAVA ZA UČLANJENJE